cover

Панагюрище Парк

В процес на изграждане

В процес на изграждане

Благоустрояване на парк Панагюрище – северна част УПИ I – парк, ресторант, туристическа база, кв.6 по плана на град Панагюрище – Първи етап : от ос 1 до ос 7

Описание: Оформяне на паркови алеи; полагане на асфалтова настилка; полагане на паважна настилка; полагане на бордюри; полагане на ударопоглъщаща каучукова настилка; направа на детска площадка; полагане на настилка от дърволекс D декинг.
Водопровод: монтаж на PEHD тръби ф32, ф25; направа на водомерна шахта с арматурно-водомерен възел; изграждане на фонтан.
Площадкова канализация за чешми: монтаж на PEHD тръби ф200; направа на ревизионни шахти 600/600мм и 800/800мм.
Площадкова канализация – заустване на отпадъчни води: монтаж на GRP тръби ф1100; направа на ревизионна шахта 3000/3000мм;
Електро: монтаж на главно разпределително табло; полагане на САВТ кабели; монтаж на комплектни стоманено тръбни стълбове h-3,5 м,с парков осветител МХЛ и лум.лампа 36 вт.
Монтаж на система на видеонаблюдение.
Монтаж на комбинирани детски съоръжение, пясъчник и други паркови елементи.
Озеленяване и засаждане на дървета, храсти и сезонни цветя.