Консултации

home-building

Предлагаме технически решения, анализи и консултации в сферата на строителството и свързаните дейности.

В областта на консултациите „Темпо 94“ ООД предлага следните услуги:

  • Организиране на постоянен контрол , управление и координация на дейностите на всички Изпълнители, Подизпълнители и Доставчици по време на цялостното реализиране на Проекта до окончателното завършване на Обекта и въвеждането му в експлоатация;
  • Съгласуване на проектите между отделните специалности с цел свеждане до минимум на проблемите, които могат да възникнат по време на строителството, свързани с координацията и технологичната последователност на всички Строително-монтажни работи;
  • Осигуряване, доколкото е в разумния контрол на Инженер-консултанта, изпълнението на Проекта във времето, заложено по Графика, в рамките на одобрения Бюджет и със стандартите за изпълнение и качество, съгласувани и одобрени от Инвеститора;
  • Оказване на помощ и специализирани консултации за оптимизиране на проектните решения с оглед снижаване на себестойността и съкращаване сроковете на строителството;
  • Договаряне на оптимални цени за изпълнение на всички СМР;
  • Планиране на риска в максимална степен, свеждане на извънредните обстоятелства и непредвидените разходи до минимум;